Βιβλιογραφία
Baltes, M., Dörrie, Η. Der Platonismus in der Antike. Band 3: Der Platonismus im 2. und 3. Jahrhyndert nach Christus. Stuttgart, 1993.
Barbanti, M. P. Origene di Alessandria. Tra Platonismo e sacra scrittura. Catania, 2003.
Barker, A. The Science of Harmonics in Classical Greece. Καίμπριτζ, 2007.
Barnes, J., Calzolari, V. eds. L’œuvre de David l’Invincible et la transmission de la pensée grecque dans la tradition arménienne et syriaque . Leiden, 2009.
Barnes, J., Schofield, M., Sorabji, R. eds. Articles on Aristotle Vol 1-3,. Λονδίνο, 1975-1979.
Beatrice, P.F. "Quosdam Platonicorum Libros: The Platonic Reading of Augustine in Milan.." Vigiliae Christianae 43 (1989)
Bees, N.A. "Darstellungen altheidnischer Denker und Autoren in der Kirchenmalerei der Griechen,." Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher 4 (1923)
Beierwaltes, W, Eriugena. Studien zu seinen Quellen . Heidelberg, 1980.
Beierwaltes, W. Platonismus im Christentum. Frankfurt, 2014.
Benacerraf, P. "Mathematical Truth." The Journal of Philosophy 70 (1973)
Benakis, L. "The problem of general concepts in Neoplatonism and Byzantine thought." O' Meara, D. J. ed. Neoplatonism and Christian Thought. Albany, 1982.
Benedetto, R., Duke, J.O. eds. The New Westminster Dictiona¬ry of Church History: The early, medieval, and Reformation eras . Westminster, 2008.
Bengtson, H. Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος, από τις απαρχές μέχρι τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Αθήνα, 1991.
Benitez, E. "Laches." Press, G. ed. The Continuum Companion to Plato. Lonndon, 2012.
Bernard, AGerson, L.P. ed. . The Cambridge History of Philosophy in Late Antiquity 2. Cambridge University Press, 2010.
Bertolacci, Α. The Reception of Aristotle's Metaphysics in Avicenna's Kitab al-Sifa'. A Milestone of Western Metaphysical Thought. Leiden, 2006.
Betegh, G. "Cosmological ethics in the Timaeus and early Stoicism." Oxford Studies in Ancient Philosophy 24 (2003)
Bett, R. ed. The Cambridge Companion to Ancient Scepticism. Cambridge University Press, 2010.
Bielmeier, A. Die neuplatonische Phaidrosinterpretation. Ihr Werdegang und ihre Eigenart. Paderborn, 1930.
Billot, M.F. "Antistheneet les Cynosargesdans l’Athenes des V et IV siecles." Actes du Coll. Intern. sur le Cynisme ancient et sesprolengements Paris (1993)
Billot, M.F. "Les Cynosarges. Antiochos et les tanneurs, questions de topographie." BCH 116 (1992)
Black, C. Pico's Heptaplus and Biblical Hermeneutics. Leiden, 2006.
Blank, D. "Ammonius." Zalta, E.N ed. The Stanford Encyclopedia of Philosophy URL = http://plato.stanford.edu/archives/win2012/entries/ammonius/. Stanford, 2012.
Blumenthal, H. J. "Alexandria as a Centre of Greek Philosophy in Later Classical Antiquity." Illinois Classical Studies 18 (1993)
Blumenthal, H. J. Plotinus' Psychology. Χάγη, 1971.
Blumenthal, H. J., Clark, E.G, The Divine Iamblichus: Philosopher and Man of Gods. Bristol, 1993 .

από 46
Πήγαινε στη σελίδα
Μποναβεντούρα (Bonaventure)

Μποναβεντούρα (Bonaventure)

Ο Μποναβεντούρα (περ.1214–1274) αναπτύσσει ένα...

Πολιτικός

Πολιτικός

Ο διάλογος Πολιτικός ανήκει στην ύστατη περίοδο συγγραφικής...

Διονύσιος Αρεοπαγίτης

Διονύσιος Αρεοπαγίτης

Τα συγγράμματα που παραδίδονται με το όνομα του Διονυσίου...

Κρατύλος

Κρατύλος

Σωκρατικός διάλογος του Πλάτωνα με θέμα τη φύση της γλώσσας...