Βιβλιογραφία
Blumenthal, H. J., Clark, E.G, The Divine Iamblichus: Philosopher and Man of Gods. Bristol, 1993 .
Boardman, J, Ελληνική Πλαστική. Ύστερη Κλασική Περίοδος. Αθήνα, 1999.
Boardman, J. Greek Sculpture. The Late Classical Period. Thames & Hudson, 1995.
Boas, G. "Fact and Legend in the Biography of Plato." The Philosophical Review 57 (1948)
Bobonich, C. Plato’s Utopia Recast. His Later Ethics and Politics. Oxford, 2002.
Bobonich, C. ed. Plato's Laws:A Critical Guide. , Cambridge, 2010.
Bonazzi, M. , Helmig, C. eds. Platonic Stoicism – Stoic Platonism . Leuven 2007, 2007.
Bostock, D. "The Interpretation of Plato’s Crito’." Phronesis 35 (1990)
Bostock, D. Plato's Phaedo. Oxford, 1986.
Bouffartigue, J. L’empereur Julien et la culture de son temps. Paris, 1992.
Bougerol, J.G. Introduction à l'étude de saint Bonaventure2. Paris, 1988.
Bowersock, G.W. Ο ελληνισμός στην ύστερη αρχαιότητα. Αθήνα, 1996.
Boyancé, P. "Études philoniennes." REG 76 (1963)
Boyancé, P. "Le Platonisme à Rome: Platon et Cicéron." Actes Congrès Budé (1953)
Brandwood, L. The Chronology of Plato's Dialogues. Καίμπριτζ, 1990.
Bremer, D. "Platonisches, Antiplatonisches. Aspekte der Platon-Rezeption in Nietzsches Versuch einer Wiederherstellung des frühgriechischen Daseinsverständnisses." Nietzsche-Studien 8 (1979)
Brisson, L, Platon, Lettres. Παρίσι, 1987.
Brisson, L. "Amélius: Vie, œuvre, doctrine." ANRW ΙΙ 36.2 (1987)
Brisson, L. Porphyre, La vie de Plotin. Paris, 1982.
Brisson, L. Plato the Myth Maker. Chicago, 1999.
Brisson, L., Dillon, J. eds. Plato's Philebus. Symposium Platonicum VIII. Academia Verlag, 2010.
Brittain, Ch. "Arcesilaus." Zalta, E.N ed. The Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/entries/arcesilaus/. 2008 .
Brittain, Ch. Philo of Larissa. Oxford, 2001.
Broadie, S. Nature and Divinity in Plato's Timaeus. Καίμπριτζ, 2012.
Brock, S. "Syriac Translations of Greek Popular Philosophy." Bruns, P. ed. Von Athen nach Bagdad: Zur Rezeption griechischer Philosophie von der Spätantike bis zum Islam. 2003.
Brock, S. Von Athen nach Bagdad: Zur Rezeption griechischer Philosophie von der Spätantike bis zum Islam. Bonn, 2003.

από 46
Πήγαινε στη σελίδα
7η επιστολή

7η επιστολή

Η μόνη από τις πλατωνικές επιστολές που θεωρείται, από τους...

Νουμήνιος

Νουμήνιος

Ένας από τους σημαντικότερους νεοπυθαγόρειους φιλοσόφους...

Επινομίς

Επινομίς

Διάλογος, που έρχεται ως συνέχεια των Νόμων,με θέμα την...

Η αθανασία της ψυχής και το δόγμα της μετεμψύχωσης

Η αθανασία της ψυχής και το δόγμα της μετεμψύχωσης

Στους ώριμους διαλόγους του ο Πλάτων υποστηρίζει τη...